Scroll Down

Down Arrow
Group of kids playing and looking at the camera

Pou Paran / Gadyen

Nouvo nan pwogram lan? Byenveni nan Future Bound Miami!

Future Bound Miami se yon pwogram Kont Ekonomi Timoun (CSA) ki bay yon fason senp epi efikas pou louvri yon kont epay pou ede pitit ou prepare pou kolèj oswa lòt opòtinite edikasyon apre lekòl segondè nan gradyasyon lekòl segondè.

Li kapab yon defi pou sove pou kolèj men kòmanse byen bonè ka fè tout diferans nan tan kap vini pitit ou a. Rechèch montre ke timoun ki gen kont depay ak tankou yon ti jan $ 1 yo gen plis chans enskri nan kolèj.

Se poutèt sa yon consortium nan kominote san bi likratif te lanse Future Bound Miami an Pwogram CSA an kolaborasyon avèk Lekòl Leta Miami-Dade County (M-DCPS).

Future Bound Miami se yon inisyativ ekonomi ki fèt pou fè edikasyon apre lekòl segondè plis aksesib epi avanse opòtinite ekonomik pou fanmi ak timoun nan Konte Miami-Dade.

Tout elèv kindègadenn elijib nan Lekòl Leta Miami-Dade County ap gen opòtinite pou yo patisipe ak kreye yon kont epay ak rekonpans rekonpans yo, kèlkeswa nivo revni oswa estati imigrasyon yo.

Kiyès ki kalifye?

Pandan ane lekòl la 2019/2020, Future Bound Miami ouvri pou elèv klas matènèl ki nan 30 lekòl elemantè ki manje nan senk lekòl segondè ki nan Vil Miami. Pandan senk pwochen ane yo, objektif nou se fè pwogram sa a disponib pou tout elèv klas matènèl nan Lekòl Leta Miami-Dade County.

Lis Lekòl ki Patisipe yo

LENORA B. SMITH ELEMENTARY
MAYA ANGELOU ELEMENTARY
CITRUS GROVE ELEMENTARY
COMSTOCK ELEMENTARY
CORAL WAY K-8 CENTER
FREDERICK DOUGLASS ELEMENTARY
CHARLES R. DREW K-8 CENTER
PAUL LAURENCE DUNBAR K-8 CTR
EARLINGTON HEIGHTS ELEMENTARY
EDISON PARK K-8 CENTER
LILLIE C. EVANS K-8 CENTER
ENEIDA MASSAS HARTNER ELEM
HOLMES ELEMENTARY
KENSINGTON PARK ELEMENTARY
LIBERTY CITY ELEMENTARY
JESSE J MCCRARY JR ELEMENTARY
TOUSSAINT L’OUVERTURE ELEM
MELROSE ELEMENTARY
ADA MERRITT K-8 CENTER
PHYLLIS RUTH MILLER ELEMENTARY
AGENORIA S. PASCHAL/OLINDA EL
ORCHARD VILLA ELEMENTARY
KELSEY L. PHARR ELEMENTARY
POINCIANA PARK ELEMENTARY
RIVERSIDE ELEMENTARY
SANTA CLARA ELEMENTARY
SHADOWLAWN ELEMENTARY
SHENANDOAH ELEMENTARY
SOUTHSIDE ELEMENTARY
PHILLIS WHEATLEY ELEMENTARY

Resous Videyo

Mèsi a Akademi Paran yo nan M-DCPS pou kreye videyo sa yo!

Videyo angle

Albòm an panyòl

Kreyol Videyo

Ki jan li fonksyone?

 1. Mete kanpe kont M-DCPS Parent Portal ou a epi konekte pitit ou a nan kont sa.
 2. Aktive Future Bound Miami Account ou lè ou gen aksè a Pòtay Paran M-DCPS sou entènèt depi 4 novanm jiska 6 desanm 2019. Nan lespas 48 èdtan apre aktive kont lan, elèv yo elijib pou resevwa yon prim pitit pitit ankourajman ki rive jiska $ 50 depoze nan kont lan. Ou pral resevwa enfòmasyon sou ankourajman adisyonèl elèv yo ka touche pandan tout ane akademik la.
 3. Vizite yon branch Edikasyon Federal Kredi nan Sid Florid (SFEFCU) ki toupre ou epi fè premye depo paran ou nan Kont Future Miami Bound pitit ou.

Poukisa yon pwogram CSA?

 1. Miltipliye ekonomi nan lavni kòm plis ankourajman yo prezante sou tan.
 2. Fè pati de yon inisyativ ekonomi kominotè ki bay sipò, resous ak edikasyon finansye.
 3. Ogmante chans pitit ou a nan siksè akademik ak jwenn edikasyon apre lekòl segondè.
 4. Enspire yon konvèsasyon fanmi ak objektif alantou lajan ak ekonomi.

Yon lavni pi bon kòmanse ak Ekonomi

 1. Kòmanse bonè peye koupe. Èske w gen yon Timoun nan kont-depay pèmèt ou miltipliye ekonomi ou, resevwa sipò finansye, epi li kouche yon egzanp enpòtan nan bon abitid ekonomize pou pitit ou yo.
 2. Envesti nan pitit ou bonè voye yon mesaj pozitif. Timoun ki gen yon kont epay nan $ 1 a $ 499 yo se twa fwa plis chans enskri nan edikasyon apre lekòl segondè, ak kat fwa plis chans gradye.
 3. Ekonomize kreye libète finansye. Ekonomize plis kounye a ka diminye dèt elèv yo. Elèv ki gradye nan edikasyon apre lekòl segondè yo gen plis chans tou pou yo jwenn pi wo salè epi yo ap travay sou peryòd tan ki pi long.

Pou Pwofesè / Patnè Klas yo

Lekòl nou yo ak edikatè nou yo jwe yon wòl enpòtan anpil nan ede timoun yo ak fanmi yo sove pou tan kap vini yo.

Anplwaye lekòl la, pwofesè yo ak administratè yo se patnè kle nan Future Bound Miami e yo enpòtan anpil pou ede fanmi yo ak timoun yo jwenn aksè nan resous finansye yo ak konprann benefis ki genyen nan enskri nan yon pwogram kont Timoun Savings.

Nou pran angajman pataje resous ak sipòte pwofesè nou yo pou yo ka kontinye ankouraje alfabetizasyon finansye nan salklas la. Kounye a, nou ap travay ak Lekòl Leta Miami-Dade County ki manje nan senk lekòl segondè yo ki sitiye nan Vil Miami.

Nan pwochen kèk mwa yo, vizite sit entènèt sa a pou jwenn kourikoulòm edikasyon finansye, meyè pratik, ak enfòmasyon pwogram lan. Fòmasyon pou pwofesè nou yo kapab jwenn aksè tou si M-DCPS Portal Syans Sosyal.

Pataje Future Bound Miami ak paran yo ak elèv yo

Nou bay fòmasyon chak trimès ak pwofesè ak administratè yo pou pataje mizajou pwogram yo epi pou bay alfabetizasyon finansye “Leson Lanse” ki ka itilize nan salklas la.

Leson Lanse enkli:

 • Kijan Yon Gen Revni
 • Enpòtans ekonomize
 • Fason pou ekonomize lajan
 • Kouri dèyè yon karyè

Pou Patnè Kominotè yo

Manm kominote a, biznis yo ak òganizasyon yo se kle pou siksè pwogram Kont Kont Lavi Timoun Future Bound Miami. Se atravè afilyasyon ke nou kapab amelyore alfabetizasyon finansye ak bati plis ankourajman nan pwogram nou an.

Nou envite ou pou kontakte nou pou opòtinite pou ofri sèvis volontè, pwogramasyon pou bay lojman, bay ankourajman oswa resous finansye pou timoun ak fanmi nan kominote nou an.

Ansanm, nou ka kreye plis opòtinite pou chak timoun reyisi.

Ki jan yo patisipe

Pou patisipe, kontakte Chris Moreno, Direktè Savings Timoun yo, nan 786-414-1302 oswa ChrisM@CatalystMiami.org