Scroll Down

Down Arrow
Group of kids playing and looking at the camera

Pou Paran / Gadyen

Future Bound Miami se yon Pwogram (CSA -Children’s Savings Account) ki vle di Kont Epay pou Timoun, ki bay yon mwayen senp e efikas pou louvri yon kont epay pou ede timoun ou an preparel, pou inivèsite oubyen lòt opòtinite edikasyon apre lekòl segondè, lè li fin gradye.

Ekonomize pou inivèsite kapab yon defi , men kòmanse bonè kapab fè tout diferans nan avni timoun ou an. Rechèch montre ke timoun ki gen kont epay ki gen osi piti ke $1, gen plis chans pou enskri nan inivèsite.

Se poutet sa yon consortium nan kominote onn oganizasyon te Future Bound Miami Pwogram CSA an kolaborasyon avek   Lekol Piblik Konte Miami-Dade (M-DCPS).

Future Bound Miami se yon inisyativ epay, ki elabore pou fè edikasyon apre lekòl segondè pi aksesib, e avanse opòtinite ekonomik pou fanmi ak timoun nan Miami-Dade County yo.

Tout elèv kindergarten ki kalifye yo e ki nan Miami-Dade County Public Schools, ap genyen opòtinite pou patisipe e kreye yon kont epay ak rekonpans ankourajan, san konsidere nivo revni oubyen stati imigrasyon.

Vizite paj Paran nou an pou resous ak anons jis pou ou!

Kiyès ki kalifye?

Pandan ane lekòl 2019/2020 an, Future Bound Miami louvri pou elèv kindergarten ki ale nan 30 lekòl elemantè, ki alimante pa senk lekòl segondè anndan vil Miami an. Pandan senk pwochen ane yo, objektif nou se mete pwogram sa a disponib, pou tout elèv kindergarten nan Miami-Dade County Public Schools yo.

Lis lekol ki ap patisipe

LENORA B. SMITH ELEMENTARY
MAYA ANGELOU ELEMENTARY
CITRUS GROVE ELEMENTARY
COMSTOCK ELEMENTARY
CORAL WAY K-8 CENTER
FREDERICK DOUGLASS ELEMENTARY
CHARLES R. DREW K-8 CENTER
PAUL LAURENCE DUNBAR K-8 CTR
EARLINGTON HEIGHTS ELEMENTARY
EDISON PARK K-8 CENTER
LILLIE C. EVANS K-8 CENTER
ENEIDA MASSAS HARTNER ELEM
HOLMES ELEMENTARY
KENSINGTON PARK ELEMENTARY
LIBERTY CITY ELEMENTARY
JESSE J MCCRARY JR ELEMENTARY
TOUSSAINT L’OUVERTURE ELEM
MELROSE ELEMENTARY
ADA MERRITT K-8 CENTER
PHYLLIS RUTH MILLER ELEMENTARY
AGENORIA S. PASCHAL/OLINDA EL
ORCHARD VILLA ELEMENTARY
KELSEY L. PHARR ELEMENTARY
POINCIANA PARK ELEMENTARY
RIVERSIDE ELEMENTARY
SANTA CLARA ELEMENTARY
SHADOWLAWN ELEMENTARY
SHENANDOAH ELEMENTARY
SOUTHSIDE ELEMENTARY
PHILLIS WHEATLEY ELEMENTARY

Kijan sa fonksyone

  1. Mete kanpe kont M-DCPS Parent Portal ou a epi konekte pitit ou a nan kont sa.
  2. Aksede a Pòtay Paran M-DCPS la an liy, pou aktive kont Future Bound Miami ou an soti 16 Mas pou rive 17 Avril 2020. Nan 48 è apre aktivasyon kont la, elèv yo kalifye pou resevwa jiska $50 depo sou kont la, se yon semans ankourajman inisyal. Wap resevwa enfòmasyon konsènan ankourajman adisyonèl elèv yo ka ganye pandan ane akademik la.
  3. Vizite yon branch EdFed (fomelman Sid Florida Edikasyon Federal Credit Union oswa SFEFCU) toupre ou epi fe premye paran ou deposit nan Kont Florid Bound Miami.

Poukisa yon pwogram CSA?

  1. Miltipliye ekonomi ki gen pou fèt alavni yo, ak plis ankourajman ke yap ofri pandan tan ap pase.
  2. Fè pati de yon inisyativ ekonomi kominotè ki bay sipò, resous ak edikasyon finansye.
  3. Ogmante chans siksè akademik timoun ou an, e jwenn edikasyon apre lekòl segondè.
  4. Enspire yon konvèsasyon fanmi ak objektif alantou lajan ak ekonomi.

Yon Meyè Demen Kòmanse Ak Ekonomi

  1. Komanse bonè bay bon rezilta. Lèw gen yon Kont Epay pou Timoun, sa pèmèt ou miltiplitye ekonomi ou yo, resevwa sipò finansyè, e bay timoun ou yo ekzanp bonjan pratik fè ekonomi.
  2. Envesti nan pitit ou bonè voye yon mesaj pozitif. Timoun ki gen yon kont epay ki gen jis $1 pou rive $499, gen twa fwa plis chans enskri nan inivèsite, e plis pase kat fwa plis chans gradye ak yon diplòm.
  3. Ekonomize kreye libète finansye. Ekonomize plis kounye a ka diminye dèt elèv yo. Elèv ki gradye nan edikasyon apre lekòl segondè yo gen plis chans tou pou yo jwenn pi wo salè epi yo ap travay sou peryòd tan ki pi long.

Pou Pwofesè yo / Patnè Klas yo

Vizite nouvo Paj Enstrikte nou an jis pou ou!

Pou Patnè Kominotè yo

Manm kominote a, biznis yo ak òganizasyon yo se kle pou siksè pwogram Kont Kont Lavi Timoun Future Bound Miami. Se atravè patenarya yo ke nou kapab amelyore edikasyon finansyè, e konstwi plis ankourajman nan pwogram nou an.

Nou envite ou kontakte nou pou opòtinite fè volontarya, òganize pwogramasyon, bay ankourajman oubyen resous finansyè pou timoun yo ak fanmi yo ki nan kominote nou an.

Ansanm, nou ka kreye plis opòtinite pou chak timoun reyisi.

Ki jan yo patisipe

Pou patisipe, kontakte Chris Moreno, Direktè Savings Timoun yo, nan 786-414-1302 oswa ChrisM@CatalystMiami.org

Activate your account today

Active su cuenta hoy

Aktive kont ou jodi a

Activation Period Now Open!

¡El Periodo de Activación ha comenzado!

Peryòd Aktivasyon louvri kounye a!