Scroll Down

Down Arrow
Group of kids playing and looking at the camera

Pou Paran / Gadyen

Future Bound Miami se yon Pwogram (CSA -Children’s Savings Account) ki vle di Kont Epay pou Timoun, ki bay yon mwayen senp e efikas pou louvri yon kont epay pou ede timoun ou an preparel, pou inivèsite oubyen lòt opòtinite edikasyon apre lekòl segondè, lè li fin gradye.

Li kapab yon defi pou konseve pou edikasyon apre akouchman men komanse bone kapab fe tout diferans ki genyen nan fiti pitit ou a. Rechech montre ke timoun ki gen kont ekonomi ak tankou ti kom $ 1 yo gen plis chans yo pouswiv edikasyon postsecondary.

Se poutèt sa yon consortium nan kominote san bi likratif te lanse Future Bound Miami an Pwogram CSA an kolaborasyon avèk Lekòl Leta Miami-Dade County (M-DCPS).

Future Bound Miami se yon inisyativ epay, ki elabore pou fè edikasyon apre lekòl segondè pi aksesib, e avanse opòtinite ekonomik pou fanmi ak timoun nan Miami-Dade County yo.

Tout elev ki kalifye nan Miami-Dade County Public Schools pral gen opotinite pou patisipe ak kreye yon kont ekonomi avek kontribisyon pwogram, kelkeswa nivo revni oswa estati imigrasyon.

Vizite paj Paran nou an pou resous ak anons jis pou ou!

Kiyès ki kalifye?

Future Bound Miami louvri pou elev kindegadenn yo ale nan lekol elemante ki manje nan douz lekol segonde nan Miami-Dade County Public Schools. Nan senk ane kap vini yo, objektif nou se fe pwogram sa a disponib pou tout elev kindegadenn kindegadenn yo ale nan lekol piblik nan M-DCPS.

Lis lekol ki ap patisipe

Ada Merritt K-8 Center
Aventura Waterways Elementary
Avocado Elementary
Bel-Aire Elementary
Bent Tree Elementary
Bunche Park Elementary
Caribbean K-8 Center
Charles R Drew K-8 Sant
Charles Whyce Elementary
Citrus Grove Elementary
Comstock Elementary
Coral Terrace Elementary
Coral Way K-8 Center
Crestview Elementary
Cutler Ridge Elementary
David Fairchild Elementary
Dr. Edward I. Whigham Elementary
Dr. William A. Chapman Elementary
Earlington Heights Elementary
Edison Park K-8 Center
Emerson Elementary
Eneida M. Hartner Elementary
Ethel Koger Beckham Elementary
Flagami Elementary
Frederick Douglass Elementary
Goulds Elementary
Greenglade Elementary
Gulfstream Elementary
Hibiscus Elementary
HighLand Oaks Elementary
Holmes Elementary
Jack David Gordon Elementary
Jesse J. McCrary Jr. Elementary
Joe Hall Elementary
Joella Elementary
Kelsey L. Pharr Elementary
Kensington Park Elementary
Lenora B. Smith Elementary
Liberty City Elementary
Lillie C. Evans K-8 Center
Ludlam Elementary
Madie Ives Elementary
Marjory Stoneman Douglas Elementary
Maya Angelou Elementary
Melrose Elementary
Miami Heights Elementary
Myrtle Grove Elementary
Norland Elementary
Norwood Elementary
Olinda Elementary
Orchard Villa Elementary
Palm Springs North Elementary
ParkView Elementary
Parkway Elementary
Paul L. Dunbar K-8 Center
Phyllis R Miller Elementary
Phyllis Wheatley Elementary
Pine Lake Elementary
Pine Villa Elementary
Poinciana Park Elementary
Redland Elementary
Redondo Elementary
Riverside Elementary
Royal Green Elementary
Santa Clara Elementary
Scott Lake Elementary
Shadowlawn Elementary
Shenandoah Elementary
South Miami Heights Elementary
South Miami K-8 Center
Southside Elementary
Spanish Lakes Elementary
Sylvania Heights Elementary
Toussaint L’ Ouverture Elementary
Village Green Elementary
West Homestead K-8 Center
Whispering Pines Elementary
Zora Neale Hurston Elementary


Kijan sa fonksyone

  1. Mete kanpe kont M-DCPS Parent Portal ou a epi konekte pitit ou a nan kont sa.
  2. Aksede a Pòtay Paran M-DCPS la an liy, pou aktive kont Future Bound Miami ou an soti 16 Mas pou rive 17 Avril 2020. Nan 48 è apre aktivasyon kont la, elèv yo kalifye pou resevwa jiska $50 depo sou kont la, se yon semans ankourajman inisyal. Wap resevwa enfòmasyon konsènan ankourajman adisyonèl elèv yo ka ganye pandan ane akademik la.
  3. Vizite yon branch EdFed (fomelman Sid Florida Edikasyon Federal Credit Union oswa SFEFCU) toupre ou epi fe premye paran ou deposit nan Kont Florid Bound Miami.

Poukisa yon pwogram CSA?

  1. Miltipliye ekonomi ki gen pou fèt alavni yo, ak plis ankourajman ke yap ofri pandan tan ap pase.
  2. Fè pati de yon inisyativ ekonomi kominotè ki bay sipò, resous ak edikasyon finansye.
  3. Ogmante chans siksè akademik timoun ou an, e jwenn edikasyon apre lekòl segondè.
  4. Enspire yon konvèsasyon fanmi ak objektif alantou lajan ak ekonomi.

Yon Meyè Demen Kòmanse Ak Ekonomi

  1. Komanse bonè bay bon rezilta. Lèw gen yon Kont Epay pou Timoun, sa pèmèt ou miltiplitye ekonomi ou yo, resevwa sipò finansyè, e bay timoun ou yo ekzanp bonjan pratik fè ekonomi.
  2. Envesti nan pitit ou bonè voye yon mesaj pozitif. Timoun ki gen yon kont epay ki gen jis $1 pou rive $499, gen twa fwa plis chans enskri nan inivèsite, e plis pase kat fwa plis chans gradye ak yon diplòm.
  3. Ekonomize kreye libète finansye. Ekonomize plis kounye a ka diminye dèt elèv yo. Elèv ki gradye nan edikasyon apre lekòl segondè yo gen plis chans tou pou yo jwenn pi wo salè epi yo ap travay sou peryòd tan ki pi long.

Pou Pwofesè yo / Patnè Klas yo

Vizite nouvo Paj Enstrikte nou an jis pou ou!

Pou Patnè Kominotè yo

Manm kominote yo, biznis yo, ak oganizasyon yo se kle pou sikse nan pwogram Ekonomi Pou Bond Miami an. Li se atrave patenarya ke nou yo kapab amelyore literacy finansye ak bati plis kontribisyon pwogram nan pwogram nou an.

Nou envite ou pou kontakte nou pou opotinite pou volonte, pwogram lame, bay kontribisyon pwogram, oswa resous finansye pou timoun ak fanmi yo nan kominote nou an.

Ansanm, nou ka kreye plis opòtinite pou chak timoun reyisi.

Ki jan yo patisipe

Pou patisipe, kontakte Chris Moreno, Direktè Savings Timoun yo, nan 786-414-1302 oswa ChrisM@CatalystMiami.org