Scroll Down

Down Arrow
Chrildren in classroom with teacher.

Kesyon yo poze souvan

Kalifikasyon ak Patisipasyon

Kisa Future Bound Miami an ye?

Future Bound Miami se yon pwogram ekonmi, ke yon gwoup òganizasyon nan Miami ki fyab, te devlope pou ogmante kantite elèv nou yo ki gen plan pou ale nan inivèsite, oubyen lekòl pwofesyonèl, apre yo fin gradye nan lekòl segondè. Future Bound Miami espere reyalize sa (1) Nan sponsorize kont epay inivèsèl timoun yo, e (2) asiste fanmi yo ak edikasyon finansyè e devlope abitid fè ekonomi nan mitan timoun, paran yo/gadyen yo.

Kiyès ki kalifye pou patisipe nan Pwogram Future Bound Miami an?

As of the 2022- 2023 school year, Future Bound Miami is available at participating public elementary schools and K-8 centers across M-DCPS. Click here to see if your school is participating.

Kòman lekòl pitit mwen an enplike nan Pwogram Future Bound Miami an?

Future Bound Miami travay avèk M-DCPS ak lekòl ki patisipe yo, pou pataje enfòmasyon sou Pwogram Future Bound Miami an, sipòte fanmi yo pou patisipe, epi kowòdone opòtinite edikasyon finansyè pou ni elèv yo ni paran yo/gadyen yo.

Èske stati imigrasyon afekte kapasite timoun mwen yan poul patisipe?

Non. Stati imigrasyon pa afekte kapasite yon elèv oubyen yon fanmi pou patisipe, paske kont Future Bound Miami yo pa sou non ankenn moun endividyèlman, se sou non Catalyst Miami ke yo ye e se limenm ki jere yo.

Èske lèm gen yon kont Future Bound Miami, sa afekte kalifikasyon pou benefis piblik yo?

Non. Lèw gen yon kont, sa pa afekte aplikasyon yon elèv oubyen yon fanmi pou benefis piblik yo, paske kont Future Bound Miami yo pa sou non ankenn moun endividyèlman, se sou non Catalyst Miami ke yo ye e se limenm ki jere yo.

Mwen deja genyen yon plan prepeye pou inivèsite nan Florid, yon plan ekonomi 529 nan Florid, ak/oubyen mwen tap planifye poum kòmanse youn pou elèv mwen yan. Èske nou ka toujou patisipe?

Wi, ou ka toujou fè pati de pwogram Future Bound Miami an, anplis de lòt plan ekonomi pou inivèsite / edikasyon.

Timoun mwen yan enskri nan yon lekòl ki patisipe nan Future Bound Miami, men li gentan fini kindergarten. Èske yo ka toujou patisipe?

Non. Kounye a, pwogram Future Bound Miami la fèt pou kòmanse lè yon timoun nan kindergarten.

Kijan ekonomi-menm ekonomi modès-fè yon diferans nan kapasite yon timoun pou li pouswiv edikasyon apre lekòl segondè?

Timoun ki gen yon kont epay ak yon plan pou edikasyon apre lekòl segondè yo, gen plis chans ale e gradye ak yon tit (Diplòm, sètifika pwofesyonèl, eks…) apre lekòl segondè. Rechèch montre ke timoun ki gen yon kont epay ki gen jis $1 pou rive $499, gen twa fwa plis chans enskri nan inivèsite, e plis pase kat fwa plis chans gradye ak yon diplòm. Espwa a, se ke kont elèv ki patisipe nan Future Bound Miami yo ap grandi pandan tan an ap pase, atravè rekonpans adisyonèl ak sipò kominotè, kap fè edikasyon aprè lekòl segondè vin yon pati nan avni chak timoun.

Aktivasyon kont, Depo yo, Ankourajman yo

Kijan pou mwen aktive kont elèv mwen an?

Lekol pitit ou a ap voye plis enfomasyon sou fason pou aktive kont yo pandan ane lekol la. Ou ap bezwen siyen yon fom epi retounen li nan tan kap vini lekol ou a Nan Bound Miami Chanpyon oswa pwofese pitit ou a.

Ki kote yo kenbe lajan yo?

Funds will be held at EdFed, the Educational Federal Credit Union. Formally known as the South Florida Educational Federal Credit Union (SFEFCU). For a complete list of branch locations and hours, please visit rebrand.ly/EdFedBranches

Ki jan de kont li ye?

Sa a se yon deposa vle di ke lajan an rete an sekirite, jiskaske elèv la gradye nan yon lekòl segondè piblik M-DCPS. Future Bound Miami kenbe kont la pou benefis elèv la. Yap nome elèv ou a kòm benefisyè sou kont la.

Ki enfòmasyon Future Bound Miami resevwa sou mwen ak pitit mwen an?

Future Bound Miami ap resevwa enfòmasyon limite, sèlman apre paran / gadyen an bay pèmisyon.

M-DCPS pral pataje moso sa yo nan enfomasyon ak lavni Bound Miami pou chak elev ki ap patisipe selman apre yon paran otorize M-DCPS pou fe sa pandan Peryod Aktivasyon Kont lan:

 • Nimewo idantifikasyon inik pwogram nan pou elèv ak paran
 • Non konplè elèv la
 • Dat nesans elèv la
 • Adrès kay elèv la
 • Si adrès kay elèv la chanje
 • Nimewo telefòn kay elèv la
 • Non lekòl elèv la
 • Nivo nòt elèv la nan moman an
 • Lang ki pale lakay elèv la
 • Si elèv la patisipe nan pwogram Manje Gratis & Redwui
 • Si genyen transfè ki fèt pou al nan lòt lekòl, ni anndan ni deyò system M-DCPS la.

Future Bound Miami resevwa enfòmasyon sa yo tou, pou jiska de paran/gadyen pa elèv ki patisipe:

 • Non konplè paran / gadyen
 • Adrès imèl paran / gadyen
 • Nimewo selilè oubyen lòt nimewo paran/gadyen
Èske mwen dwe bay Nimewo Sekirite Sosyal elèv la oswa lòt enfòmasyon idantifikasyon?

Non. Se Catalyst Miami (òganizasyon san bi likratif kap jere Future Bound Miami an) ki pwopriyetè kont la, e li kenbe li pou benefis elèv yo. Enfòmasyon ki anwo a se sèl enfòmasyon ke M-DCPS bay Future Bound Miami, aprè yon paran / gadyen fin ba nou pèmisyon pou aksede a enfòmasyon an pandan aktivasyon kont la. Yo pap pataje ankenn enfòmasyon andeyò de patnè pwogram ki otorize yo.

Kisa VistaShare la ye, e ki rapò li genyen ak Pwogram Future Bound Miami an?

VistaShare se yon konpayi teknoloji ke Catalyst Miami (òganizasyon san bi likratif kap jere Future Bound Miami an) kontrakte, pou li bay lojisyèl pou konsève enfòmasyon pèsonèl sou timoun ak paran / gadyen yo an sekirite, e pou kreye kont Future Bound Miami yo. Lojisyèl VistaShare la ki rele Savings Tracker, pèmèt paran / gadyen ak manm fanmi timoun ki patisipe yo, wè balans ni depo ni ankourajman ki ganye sou kont epay yo a.

Ki enfòmasyon pèsonèl ke VistaShare ap resevwa sou mwen ak timoun mwen an?

VistaShare pral gen aksè nan lojisyèl an ki estoke enfòmasyon patisipan yo pou ke li ka bay sipò teknik. Lojisyèl la sovgade enfòmasyon bazik ke M-DCPS te bay sou fanmi yo, kantite lajan ankourajman ki alwe a chak patisipan yo, depo ki fèt yo e valè kont ke yon fanmi genyen nan kont Future Bound Miami yo.

Ki moun ki ka wè oubyen mande enfòmasyon sou kont timoun mwen an?

Sèlman paran / gadyen ak Catalyst Miami (òganizasyon san bi likratif kap jere Future Bound Miami an) ap ka gen aksè a Savings Tracker Future Bound Miami an, lè l konekte sou Pòtay Paran M-DCPS la, sa ap pèmet yo wè rekò depo yo, ankourajman ke yo ganye epi aktyalize adrès yo.

Ki frè yo pral chaje pou kont lan?

Kont sa a pa sijè a ankenn frè.

Èske gen yon kantite lajan depo minimòm?

Non. Yo aksepte depo nenpòt kantite lajan epi pa gen okenn balans minimòm ki obligatwa pou patisipe.

Kijan pou mwen fè depo sou kont elèv mwen an?

You can make deposits in person at any EdFed branch. For a complete list of branch locations and hours, please visit rebrand.ly/EdFedBranches

Èske kont la ganye enterè, si wi, kijan yo peye li?

Yes, accounts earn interest. Interest will be compounded and credited to the savings account on a quarterly basis. To learn more about the interest rates at EdFed visit. To learn more about the interest rates at EdFed visit rebrand.ly/EdFedRates

Èske mwenmenm oubyen elèv la dwe reklame enterè ki ganye a kòm revni?

Catalyst Miami, (òganizasyon san bi likratif kap jere Future Bound Miami an) se pwopriyetè kont lan, e yo pa bezwen reklame tout enterè ki ganye yo kòm revni pou elèv oubyen fanmi an.

Èske yo ka retire taks sou depo mwen yo?

Non.

Kouman elev yo ka touche kontribisyon pwogram?

Chak ane lekòl, w ap resevwa enfòmasyon sou kontribisyon pwogram espesifik elèv la ka touche pandan ane akademik sa a sou Paj Paran nou an, atravè bilten nou an, ak paj medya sosyal nou. Lè yon kont aktive, yo mete lajan premye depo nan Miami Foundation sou non elèv ou a. Konte Miami-Dade ak Vil Miami bay premye depo sa a. Paran/gadyen, fanmi, zanmi, elatriye ka fè depo adisyonèl nan yon kont nan nenpòt branch EdFed. Pèsonn pa ka fè okenn retrè pandan pwogram nan sof si yon elèv kite distri lekòl la ak/oswa paran/gadyen yo chwazi fèmen kont la.

Kijan yo envesti e jere lajan ankourajman ak lajan depo yo?

Se Fondasyon Miami an ki envesti e jere tout rekonpans ankourajan yo. Elèv yo pa ganye ankenn enterè sou rekonpans ankourajan yo. Depi elèv ki patisipe yo gradye nan lekòl segondè M-DCPS, yo kalifye pou pou resevwa tout lajan ankourajman ke yo te ganye pandan karyè akademik yo. Fon depoze pa paran, fanmi, zanmi, elatriye yo ap fet ak jere pa EdFed. Malgre ke lajan yo nan EdFed yo pa envesti nan mache a, yo fe touche entere. To enterè yo varye e yo kalkile chak trimès. Chak trimes ou ka ouvri sesyon an nan Lavni Bound Miami Ekonomi Tracker yo we kantite lajan an nan entere touche nan depo ou nan EdFed.

Fèmti kont & Retrè yo

Kijan yo ka itilize lajan ki sou kont la?

Lajan yo ka itilize pou nenpòt depans ki kalifye, an rapò ak edikasyon aprè gradyasyon nan lekòl segondè. Jan de depans sa yo ka enkli men yo pa limite a: Frè skolarite, frè obligatwa, liv materyèl ak ekipman obligatwa pou enskription oubyen frekantasyon, oubyen nenpòt lòt pri ki nesesè pou frekante lekòl, sa enkli vwayaje ale nan lekòl la, oubyen frè pou aplike nan lekòl la.

Kijan pou mwen fè retrè sou yon kont Future Bound Miami?

Kont Future Bound Miami yo se kont depo sèlman yo ye. Kont sa yo fèt pou sere lajan pou edikasyon apre lekòl segondè elèv yo, san yo pa manyen yo pou jis yo fini lekòl segondè. Kan yo prèske gradye nan lekòl segondè, yap bay yo enfòmasyon sou pwosesis retrè a.

Èske gen penalite pou retrè avan lè yo?

Si yon elev kite distri M-DCPS la anvan ou fini pwogram nan ak paran/gadyen legal la chwazi pou femen kont elev la, tout dola ki pa peye-pwogram yo touche pandan karye lekol yo ap retounennan elev la . Sepandan, tout dola kontribisyon pwogram yo te touche atrave patisipasyon nan pwogram nan ap retounen nan Pwogram Future Bound Miami.

E si nou demenaje?

If the student moves within the M-DCPS district, he or she will still be considered a participant in the program and can continue to make deposits. The student will be eligible for program contributions if the Future Bound Miami Program is available at that school. If moving outside the district, the student will still have access to his or her account but will not be eligible for program contributions. Update your address by contacting Future Bound Miami or using the Future Bound Miami Savings Tracker on the M-DCPS Student Portal.