Scroll Down

Down Arrow
Group of kids playing and looking at the camera

Kesyon yo poze souvan

Kalifikasyon ak Patisipasyon

Kisa Future Bound Miami an ye?

Future Bound Miami se yon pwogram ekonmi, ke yon gwoup òganizasyon nan Miami ki fyab, te devlope pou ogmante kantite elèv nou yo ki gen plan pou ale nan inivèsite, oubyen lekòl pwofesyonèl, apre yo fin gradye nan lekòl segondè. Future Bound Miami espere reyalize sa (1) Nan sponsorize kont epay inivèsèl timoun yo, e (2) asiste fanmi yo ak edikasyon finansyè e devlope abitid fè ekonomi nan mitan timoun, paran yo/gadyen yo.

Kiyès ki kalifye pou patisipe nan Pwogram Future Bound Miami an?

Pou ane akademik 2019-2020 an, tout elèv kindergarten ki ale nan yon Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS), seksyon lekòl elemantè nan vil Miami an, ki alimante pa youn nan senk lekòl segondè piblik anndan vil Miami an, kalifye pou patisipe. Ou ka jwenn lis lekòl ki patisipe yo nan paj dakèy la.

Kòman lekòl pitit mwen an enplike nan Pwogram Future Bound Miami an?

Future Bound Miami travay avèk M-DCPS ak lekòl ki patisipe yo, pou pataje enfòmasyon sou Pwogram Future Bound Miami an, sipòte fanmi yo pou patisipe, epi kowòdone opòtinite edikasyon finansyè pou ni elèv yo ni paran yo/gadyen yo.

Èske stati imigrasyon afekte kapasite timoun mwen yan poul patisipe?

Non. Stati imigrasyon pa afekte kapasite yon elèv oubyen yon fanmi pou patisipe, paske kont Future Bound Miami yo pa sou non ankenn moun endividyèlman, se sou non Catalyst Miami ke yo ye e se limenm ki jere yo.

Èske lèm gen yon kont Future Bound Miami, sa afekte kalifikasyon pou benefis piblik yo?

Non. Lèw gen yon kont, sa pa afekte aplikasyon yon elèv oubyen yon fanmi pou benefis piblik yo, paske kont Future Bound Miami yo pa sou non ankenn moun endividyèlman, se sou non Catalyst Miami ke yo ye e se limenm ki jere yo.

Mwen deja genyen yon plan prepeye pou inivèsite nan Florid, yon plan ekonomi 529 nan Florid, ak/oubyen mwen tap planifye poum kòmanse youn pou elèv mwen yan. Èske nou ka toujou patisipe?

Wi, ou ka toujou fè pati de pwogram Future Bound Miami an, anplis de lòt plan ekonomi pou inivèsite / edikasyon.

Timoun mwen yan enskri nan yon lekòl ki patisipe nan Future Bound Miami, men li gentan fini kindergarten. Èske yo ka toujou patisipe?

Non. Kounye a, pwogram Future Bound Miami la fèt pou kòmanse lè yon timoun nan kindergarten.

Kijan ekonomi-menm ekonomi modès-fè yon diferans nan kapasite yon timoun pou li pouswiv edikasyon apre lekòl segondè?

Timoun ki gen yon kont epay ak yon plan pou edikasyon apre lekòl segondè yo, gen plis chans ale e gradye ak yon tit (Diplòm, sètifika pwofesyonèl, eks…) apre lekòl segondè. Rechèch montre ke timoun ki gen yon kont epay ki gen jis $1 pou rive $499, gen twa fwa plis chans enskri nan inivèsite, e plis pase kat fwa plis chans gradye ak yon diplòm. Espwa a, se ke kont elèv ki patisipe nan Future Bound Miami yo ap grandi pandan tan an ap pase, atravè rekonpans adisyonèl ak sipò kominotè, kap fè edikasyon aprè lekòl segondè vin yon pati nan avni chak timoun.

Aktivasyon kont, Depo yo, Ankourajman yo

Kijan pou mwen aktive kont elèv mwen an?

Pouw aktive kont Future Bound Miami elèv ou a an liy, konekte nan Pòtay Paran (M-DCPS) la http://www.dadeschools.net/parents.asp pandan peryòd aktivasyon kont Future Bound Miami an. Si ou pa gen aksè a entènèt fasil, tanpri kontakte pwofesè kindergarten timoun ou an, pouw itilize yon òdinatè ki nan lekòl timoun ou an oubyen, vizite bibliyotèk piblik nan zòn ou an, pouw ka gen aksè a yon sal enfòmatik gratis. Pou jwenn lis konplè branch bibliyotèk piblik yo, tanpri vizite https://www1.mdpls.org/webservices/locator/

Ki kote yo kenbe lajan yo?

Yap kenbe lajan yo nan South Florida Educational Federal Credit Union (SFEFCU).

Ki jan de kont li ye?

Se yon kont epay depo sèlman,sa vle di ke lajan an rete an sekirite, jiskaske elèv la gradye nan yon lekòl segondè piblik M-DCPS. Future Bound Miami kenbe kont la pou benefis elèv la. Yap nome elèv ou a kòm benefisyè sou kont la.

Ki enfòmasyon Future Bound Miami resevwa sou mwen ak pitit mwen an?

Future Bound Miami ap resevwa enfòmasyon limite, sèlman apre paran / gadyen an bay pèmisyon.

M-DCPS ap pataje mòso enfòmasyon sa yo avèk Future Bound Miami pou chak elèv ki patisipe, sèlman apre yon paran otorize M-DCPS pou fè sa pandan Peryòd Aktivasyon Kont sou Pòtay Paran M-DCPS:

 • Nimewo idantifikasyon inik pwogram nan pou elèv ak paran
 • Non konplè elèv la
 • Dat nesans elèv la
 • Adrès kay elèv la
 • Si adrès kay elèv la chanje
 • Nimewo telefòn kay elèv la
 • Non lekòl elèv la
 • Nivo nòt elèv la nan moman an
 • Lang ki pale lakay elèv la
 • Si elèv la patisipe nan pwogram Manje Gratis & Redwui
 • Si genyen transfè ki fèt pou al nan lòt lekòl, ni anndan ni deyò system M-DCPS la.

Future Bound Miami resevwa enfòmasyon sa yo tou, pou jiska de paran/gadyen pa elèv ki patisipe:

 • Non konplè paran / gadyen
 • Adrès imèl paran / gadyen
 • Nimewo selilè oubyen lòt nimewo paran/gadyen
Èske mwen dwe bay Nimewo Sekirite Sosyal elèv la oswa lòt enfòmasyon idantifikasyon?

Non. Se Catalyst Miami (òganizasyon san bi likratif kap jere Future Bound Miami an) ki pwopriyetè kont la, e li kenbe li pou benefis elèv yo. Enfòmasyon ki anwo a se sèl enfòmasyon ke M-DCPS bay Future Bound Miami, aprè yon paran / gadyen fin ba nou pèmisyon pou aksede a enfòmasyon an pandan aktivasyon kont la. Yo pap pataje ankenn enfòmasyon andeyò de patnè pwogram ki otorize yo.

Kisa VistaShare la ye, e ki rapò li genyen ak Pwogram Future Bound Miami an?

VistaShare se yon konpayi teknoloji ke Catalyst Miami (òganizasyon san bi likratif kap jere Future Bound Miami an) kontrakte, pou li bay lojisyèl pou konsève enfòmasyon pèsonèl sou timoun ak paran / gadyen yo an sekirite, e pou kreye kont Future Bound Miami yo. Lojisyèl VistaShare la ki rele Savings Tracker, pèmèt paran / gadyen ak manm fanmi timoun ki patisipe yo, wè balans ni depo ni ankourajman ki ganye sou kont epay yo a.

Ki enfòmasyon pèsonèl ke VistaShare ap resevwa sou mwen ak timoun mwen an?

VistaShare pral gen aksè nan lojisyèl an ki estoke enfòmasyon patisipan yo pou ke li ka bay sipò teknik. Lojisyèl la sovgade enfòmasyon bazik ke M-DCPS te bay sou fanmi yo, kantite lajan ankourajman ki alwe a chak patisipan yo, depo ki fèt yo e valè kont ke yon fanmi genyen nan kont Future Bound Miami yo.

Ki moun ki ka wè oubyen mande enfòmasyon sou kont timoun mwen an?

Sèlman paran / gadyen ak Catalyst Miami (òganizasyon san bi likratif kap jere Future Bound Miami an) ap ka gen aksè a Savings Tracker Future Bound Miami an, lè l konekte sou Pòtay Paran M-DCPS la, sa ap pèmet yo wè rekò depo yo, ankourajman ke yo ganye epi aktyalize adrès yo.

Ki frè yo pral chaje pou kont lan?

Kont sa a pa sijè a ankenn frè.

Èske gen yon kantite lajan depo minimòm?

Non. Yo aksepte depo nenpòt kantite lajan epi pa gen okenn balans minimòm ki obligatwa pou patisipe.

Kijan pou mwen fè depo sou kont elèv mwen an?

Ou ka fè depo yo an pèsòn nan nenpòt branch SFEFCU. SFEFCU gen branch tou nan on pakèt lekòl segondè nan Miami-Dade County pandan ane lekòl la.

Pou jwenn yon lis konplè adrès ak orè branch yo, tanpri vizite bit.ly/sfefcubranches

Èske kont la ganye enterè, si wi, kijan yo peye li?

Wi, kont yo ganye enterè. Enterè yo ap akimile e ajoute sou kont epay la chak trimès.

Èske mwenmenm oubyen elèv la dwe reklame enterè ki ganye a kòm revni?

Catalyst Miami, (òganizasyon san bi likratif kap jere Future Bound Miami an) se pwopriyetè kont lan, e yo pa bezwen reklame tout enterè ki ganye yo kòm revni pou elèv oubyen fanmi an.

Èske yo ka retire taks sou depo mwen yo?

Non.

Kijan elèv yo ka ganye rekonpans ankourajan?

Chak ane lekòl, wap resevwa enfòmasyon sou rekonpans ankourajman espesifik ke elèv la ka ganye, pandan ane akademik sa a. Pou ane akademik 2019-2020 an, yo plase yon montan depo inisyal- yon “semans” ankourajman sou yon kont nan Fondasyon Miami an sou non timoun ou an. Pou elèv kindergarten ki ale nan lekòl ki patisipe nan vil Miami an, se vil Miami an k’ap bay semans ankourajman an. Paran yo /gadyen yo, fanmi, zanmi yo eks…ka fè depo adisyonèl sou yon kont nan nenpòt branch SFEFCU. Ankenn retrè pap ka fèt pandan pwogram lan, sof si yon elèv kite rejyon lekòl la epi paran yo/gadyen yo chwazi fèmen kont la.

Kijan yo envesti e jere lajan ankourajman ak lajan depo yo?

Se Fondasyon Miami an ki envesti e jere tout rekonpans ankourajan yo. Elèv yo pa ganye ankenn enterè sou rekonpans ankourajan yo. Depi elèv ki patisipe yo gradye nan lekòl segondè M-DCPS, yo kalifye pou pou resevwa tout lajan ankourajman ke yo te ganye pandan karyè akademik yo. Se South Florida Educational Federal Credit Union (SFEFCU) ki kenbe e jere lajan ke paran, fanmi, zanmi, eks. te depoze yo. Byen ke lajan nan SFEFCU pa envesti sou mache a, yo ganye enterè. To enterè yo varye e yo kalkile chak trimès. Chak trimès ou ka konekte sou Savings Traker Future Bound Miami an, pouw wè montan enterè ki ganye sou depo ou yo nan SFEFCU yo.

Fèmti kont & Retrè yo

Kijan yo ka itilize lajan ki sou kont la?

Lajan yo ka itilize pou nenpòt depans ki kalifye, an rapò ak edikasyon aprè gradyasyon nan lekòl segondè. Jan de depans sa yo ka enkli men yo pa limite a: Frè skolarite, frè obligatwa, liv materyèl ak ekipman obligatwa pou enskription oubyen frekantasyon, oubyen nenpòt lòt pri ki nesesè pou frekante lekòl, sa enkli vwayaje ale nan lekòl la, oubyen frè pou aplike nan lekòl la.

Kijan pou mwen fè retrè sou yon kont Future Bound Miami?

Kont Future Bound Miami yo se kont depo sèlman yo ye. Kont sa yo fèt pou sere lajan pou edikasyon apre lekòl segondè elèv yo, san yo pa manyen yo pou jis yo fini lekòl segondè. Kan yo prèske gradye nan lekòl segondè, yap bay yo enfòmasyon sou pwosesis retrè a.

Èske gen penalite pou retrè avan lè yo?

Si yon elèv kite rejyon M-DCPS la avan li konplete pwogram nan, e paran/gadyen an chwazi fèmen kont elèv la, yap retounen bay elèv la tout dola ki pa ankourajman ke li ganye pandan karyè lekòl yo. Poutan, tout dola ankourajman ki ganye atravè patisipasyon nan pwogram nan ap retounen bay pwogram Future Bound Miami an.

E si nou demenaje?

Si elèv la demenaje anndan rejyon M-DCPS la, lap toujou konsidere kòm yon patisipan nan pwogram lan, e li ka kontinye fè depo. Elèv la ap kalifye pou rekonpans ankourajman si pwogram Future Bound Miami an disponib nan lekòl sa. Si li demenaje an deyò de rejyon an, elèv la ap toujou gen aksè a kont li a, men li pap kalifye pou rekonpans ankourajman yo. Kontakte Future Bound Miami oubyen itilize Savings Traker Future Bound Miami an nan Pòtay Paran M-DCPS la pou aktyalize adrès ou.