Siksè kòmanse ak Ekonomi

Yon opòtinite pou chak elèv reyisi
Children playing in a park

KIJAN SA FONKSYONE

Kòmanse bonè se kle nan zafè fè ekonomi pou reyisit pitit nou. Pwogram CSA (Children’s Savings Account) Future Bound Miami an, se yon pwogram kont epay pou timoun, e se yon zouti ekonomi gratis ki gen rekonpans ankourajan, li disponib pou elèv kindergarten ki kalifye yo e ki ale nan Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS).

Kiyès ki kalifye?

Pandan ane lekòl 2019/2020 an, Future Bound Miami louvri pou elèv kindergarten nan 30 lekòl elemantè, ki alimante pa senk lekòl segondè anndan vil Miami an. Pandan senk pwochen ane yo, objektif nou se mete pwogram sa a disponib pou tout elèv kindergartennan M-DCPS.

Lis Lekòl ki Patisipe yo

LENORA B. SMITH ELEMENTARY
MAYA ANGELOU ELEMENTARY
CITRUS GROVE ELEMENTARY
COMSTOCK ELEMENTARY
CORAL WAY K-8 CENTER
FREDERICK DOUGLASS ELEMENTARY
CHARLES R. DREW K-8 CENTER
PAUL LAURENCE DUNBAR K-8 CTR
EARLINGTON HEIGHTS ELEMENTARY
EDISON PARK K-8 CENTER
LILLIE C. EVANS K-8 CENTER
ENEIDA MASSAS HARTNER ELEM
HOLMES ELEMENTARY
KENSINGTON PARK ELEMENTARY
LIBERTY CITY ELEMENTARY
JESSE J MCCRARY JR ELEMENTARY
TOUSSAINT L’OUVERTURE ELEM
MELROSE ELEMENTARY
ADA MERRITT K-8 CENTER
PHYLLIS RUTH MILLER ELEMENTARY
AGENORIA S. PASCHAL/OLINDA EL
ORCHARD VILLA ELEMENTARY
KELSEY L. PHARR ELEMENTARY
POINCIANA PARK ELEMENTARY
RIVERSIDE ELEMENTARY
SANTA CLARA ELEMENTARY
SHADOWLAWN ELEMENTARY
SHENANDOAH ELEMENTARY
SOUTHSIDE ELEMENTARY
PHILLIS WHEATLEY ELEMENTARY

LI FASIL POU W ENSKRI. Kòmanse jodi a!

  • 1. Kreye kont Pòtay Paran M-DCPS & Lye timoun nan ak kont lan.
  • 2. Aktive Kont Epay Timoun Future Bound Miami (Pandan Peryòd Aktivasyon)
  • 3. Fè Premye Depo sou Kont Future Bound Miami
Get Started Today

Ou enskri deja? Antre sou kont ou atravè Pòtay Paran M-DCPS lan, laa.

South Florida Educational Federal Credit Union

Lis kote SFEFCU