Siksè kòmanse ak Ekonomi

Yon opòtinite pou chak elèv reyisi
Children playing in a park

KIJAN SA FONKSYONE

Kòmanse bonè se kle nan zafè fè ekonomi pou reyisit pitit nou. Future Bound Evalyasyon Pou Timoun Yo (CSAs) se yon zouti ekonomi gratis pou edikasyon pou edikasyon apre ak kontribisyon pwogram yo, disponib pou elev kindegadenn kalifye pou ale nan Lekol Piblik Miami-Dade (M-DCPS). Aktive kont ou ak lekol pitit ou a epi yo pral mete jiska $50 nan yon depo inisyal sou kont lan. Lekol pitit ou a ap voye plis enfomasyon sou fason pou aktive kont yo pandan ane lekol la.

Kiyès ki kalifye?

Apati ane lekòl 2022-2023 la, Future Bound Miami disponib pou elèv jadendanfan nan lekòl primè piblik ak nan sant K-8 k ap patisipe yo atravè M-DCPS. Gade kat ki anba a pou w wè si lekòl pitit ou a ap patisipe nan Future Bound Miami.

KAT JEYOGRAFIK LEKÒL KI AP PATISIPE NAN FUTURE BOUND MIAMI

Klike sou lyen ki anba a pou w wè yon lis ki gen lekòl k ap patisipe nan Future Bound Miami.

LIS KI GEN LEKÒL K AP PATISIPE NAN FUTURE BOUND MIAMI

LI FASIL POU W ENSKRI. Kòmanse jodi a!

  • 1. Siyen epi retounen Fom Konsantman yo Voye Lakay pa Lekol Pitit ou a
  • 2. Aktive Tracker Kont Epay ou atrave Potay Elev M-DCPS la
  • 3. Fè Premye Depo nan kont Future Bound Miami
kòmanse jodi a!

Seminè vityèl nou an ak Akademi Paran M-DCPS la pral ede w aprann plis sou ouvèti kont epay gratis ou a epitou l ap ba w konsèy jeneral sou ekonomize pou lavni pitit ou a. Yo ofri sesyon sa yo an angle, panyòl ak kreyòl ayisyen. 

Rete branche pou pwochen sesyon nou yo nan Oktòb 2022.

English Videos:

What is Future Bound Miami?

(Updated Video Coming in October 2022)

Videos en Español:

¿Que es Future Bound Miami?

(Video Actualizado Disponible en Octubre de 2022)

Videyo Kreyol:

Ki sa ki Future Bound Miami?

(Videyo a ap disponib nan Oktòb 2022)

Fe yon Depo nan EdFed

(Fomelman li te ye kom Sid Florida Edikasyon Federal Kredi Inyon oswa SFEFCU)

Lis kote EdFed