Siksè kòmanse ak Ekonomi

Yon opòtinite pou chak elèv reyisi
Children playing in a park

KIJAN LI TRAVAY

Yon kòmansman bonè se kle lè li rive tan pou ekonomize pou siksè pitit nou yo. Future Bound Miami, Kont Epay pou Timoun yo (CSA), se yon zouti ekonomi gratis pou edikasyon apre lekòl segondè ak kontribisyon pwogram, ki disponib pou elèv jadendanfan ki elijib nan Lekòl Leta Miami-Dade County (M-DCPS). Aktive kont ou ak lekòl pitit ou a epi yo pral mete jiska $50 nan yon depo inisyal sou kont lan. Lekòl pitit ou a ap voye plis enfòmasyon lakay ou sou fason pou aktive yon kont pou pitit ou a pandan ane lekòl la.

Kiyès ki kalifye?

Apati ane lekòl 2022-2023 la, Future Bound Miami disponib pou elèv jadendanfan nan lekòl primè piblik ak nan sant K-8 k ap patisipe yo atravè M-DCPS. Gade kat ki anba a pou w wè si lekòl pitit ou a ap patisipe nan Future Bound Miami.

KAT JEYOGRAFIK LEKÒL KI AP PATISIPE NAN FUTURE BOUND MIAMI

Klike sou lyen ki anba a pou w wè yon lis lekòl k ap patisipe nan Future Bound Miami

Lis Lekòl k ap patisipe nan Future Bound Miami

LI FASIL POU W ENSKRI. Kòmanse jodi a!

  • 1. Siyen epi retounen Fom Konsantman yo Voye Lakay pa Lekol Pitit ou a
  • 2. Aktive Tracker Kont Epay ou atrave Potay Elev M-DCPS la
  • 3. Fè Premye Depo nan kont Future Bound Miami
Kòmanse Jodi a!

Seminè vityèl nou an ak Akademi Paran M-DCPS la pral ede w aprann plis sou ouvèti kont epay gratis ou a epitou l ap ba w konsèy jeneral sou ekonomize pou lavni pitit ou a.Yo ofri sesyon sa yo an angle, panyòl ak kreyòl ayisyen.

English Videos:

What is Future Bound Miami?

Vídeos en español:

¿Qué es Future Bound Miami?

Videyo Kreyol:

Ki sa ki Future Bound Miami?

 

FÈ YON DEPO NAN EDFED

mèlman li te ye Sid Florida Edikasyon Federal Kredi Inyon (SFEFCU)

Lis Branch EdFed yo