Siksè kòmanse ak Ekonomi

Yon opòtinite pou chak elèv reyisi
Children playing in a park

KIJAN LI TRAVAY

Yon kòmansman bonè se kle lè li rive ekonomize pou siksè timoun nou yo. Pwogram Kont Kont Ekonomize Timoun Future Bound (CSA) nan Miami se yon zouti ekonomi gratis ak ankourajman rekonpans, ki disponib pou elèv jadendanfan ki kalifye ki nan Lekòl Leta Miami-Dade County (M-DCPS).

Kiyès ki kalifye?

Pandan ane lekòl la 2019/2020, Future Bound Miami ouvri pou elèv klas matènèl ki nan 30 lekòl elemantè ki manje nan senklekòl segondè yo. nan Vil Miami. Pandan senk pwochen ane yo, objektif nou se fè pwogram sa a disponib pou tout moun elèv klas matènèl nan M-DCPS.

Lis Lekòl ki Patisipe yo

LENORA B. SMITH ELEMENTARY
MAYA ANGELOU ELEMENTARY
CITRUS GROVE ELEMENTARY
COMSTOCK ELEMENTARY
CORAL WAY K-8 CENTER
FREDERICK DOUGLASS ELEMENTARY
CHARLES R. DREW K-8 CENTER
PAUL LAURENCE DUNBAR K-8 CTR
EARLINGTON HEIGHTS ELEMENTARY
EDISON PARK K-8 CENTER
LILLIE C. EVANS K-8 CENTER
ENEIDA MASSAS HARTNER ELEM
HOLMES ELEMENTARY
KENSINGTON PARK ELEMENTARY
LIBERTY CITY ELEMENTARY
JESSE J MCCRARY JR ELEMENTARY
TOUSSAINT L’OUVERTURE ELEM
MELROSE ELEMENTARY
ADA MERRITT K-8 CENTER
PHYLLIS RUTH MILLER ELEMENTARY
AGENORIA S. PASCHAL/OLINDA EL
ORCHARD VILLA ELEMENTARY
KELSEY L. PHARR ELEMENTARY
POINCIANA PARK ELEMENTARY
RIVERSIDE ELEMENTARY
SANTA CLARA ELEMENTARY
SHADOWLAWN ELEMENTARY
SHENANDOAH ELEMENTARY
SOUTHSIDE ELEMENTARY
PHILLIS WHEATLEY ELEMENTARY

Enskripsyon se fasil. Kòmanse jodi a!

  • 1. Kreye Kont M-DCPS Parent Portal ak Link Child to Account
  • 2. Aktive lavni Kont Konte Miami Children a (Pandan Peryòd Aktivasyon)
  • 3. Fè Premye Depo nan Future Bound Miami Account
Kòmanse Jodi An

Deja enskri? Jwenn aksè nan kont ou nan M-DCPS Parent Portal isit la.