Siksè kòmanse ak Ekonomi

Yon opòtinite pou chak elèv reyisi
Children playing in a park

KIJAN SA FONKSYONE

Kòmanse bonè se kle nan zafè fè ekonomi pou reyisit pitit nou. Pwogram CSA (Children’s Savings Account) Future Bound Miami an, se yon pwogram kont epay pou timoun, e se yon zouti ekonomi gratis ki gen rekonpans ankourajan, li disponib pou elèv kindergarten ki kalifye yo e ki ale nan Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS). Aktive kont ou pa jwenn akse nan Paran Portal Paran M-DCPS la ak nan 48 edtan jiska $50 nan premye grenn inisyal yo pral depoze nan kont lan.

Kiyès ki kalifye?

Nan prentan 2021, Future Bound Miamilouvri pou elev kindegadenn ak premye klas yo ale nan 30 lekol elemante ki bay manje nan senk lekol segonde yo lekòl segondè anndan vil Miami an. Pandan senk pwochen ane yo, objektif nou se mete pwogram sa a disponib pou tout elèv kindergartennan M-DCPS.

Lis lekol ki ap patisipe

LENORA B. SMITH ELEMENTARY
MAYA ANGELOU ELEMENTARY
CITRUS GROVE ELEMENTARY
COMSTOCK ELEMENTARY
CORAL WAY K-8 CENTER
FREDERICK DOUGLASS ELEMENTARY
CHARLES R. DREW K-8 CENTER
PAUL LAURENCE DUNBAR K-8 CTR
EARLINGTON HEIGHTS ELEMENTARY
EDISON PARK K-8 CENTER
LILLIE C. EVANS K-8 CENTER
ENEIDA MASSAS HARTNER ELEM
HOLMES ELEMENTARY
KENSINGTON PARK ELEMENTARY
LIBERTY CITY ELEMENTARY
JESSE J MCCRARY JR ELEMENTARY
TOUSSAINT L’OUVERTURE ELEM
MELROSE ELEMENTARY
ADA MERRITT K-8 CENTER
PHYLLIS RUTH MILLER ELEMENTARY
AGENORIA S. PASCHAL/OLINDA EL
ORCHARD VILLA ELEMENTARY
KELSEY L. PHARR ELEMENTARY
POINCIANA PARK ELEMENTARY
RIVERSIDE ELEMENTARY
SANTA CLARA ELEMENTARY
SHADOWLAWN ELEMENTARY
SHENANDOAH ELEMENTARY
SOUTHSIDE ELEMENTARY
PHILLIS WHEATLEY ELEMENTARY

LI FASIL POU W ENSKRI. Kòmanse jodi a!

  • 1. Kreye M-DCPS Paran Portal Kont & Konekte Timoun Lan a Kont
  • 2. Aktive Future Bound Miami kont epay pou Timoun yo (Pandan Peryòd Aktivasyon)
  • 3. Fè Premye Depo nan kont Future Bound Miami
Get Started Today

Ou enskri deja? Antre sou kont ou atravè Pòtay Paran M-DCPS lan, laa.

Aprann plis sou ouveti kont ekonomi gratis ou kom byen ke konsey jeneral sou ekonomize pou lavni pitit ou a le li ap gade semine vityel nou ak Akademi Paran an! Vebiner yo ofri nan angle, panyol, ak Kreyol Ayisyen. Klike la a yo gade sesyon yo enfomasyon kounye a!

Fe yon Depo nan EdFed

(Fomelman li te ye kom Sid Florida Edikasyon Federal Kredi Inyon oswa SFEFCU)

Lis kote EdFed