Scroll Down

Down Arrow
Group of kids smiling and looking at the camera

Sou Nou

Future Bound Miami se premye pwogram kont epay timoun nan eta Florid ki inivèsèl. Nou vize amelyore preparasyon finansyè, pou edikasyon apre lekòl segondè elèv ak fanmi nan Miami-Dade County Public Schools yo.

Li te etabli pa yon gwoup patnè nan kominote a, nou pran angajman pou nou travay ansanm poun kreye plis resous, pou avansman edikasyon ak ekonomi fanmi ki nan Miami-Dade yo. Nou kwè ke edikatè yo ak kontribitè nan kominote ya se kle, pou ede timoun nou yo reyalize rèv yo.

Objektif Future Bound Miami se poul etann opòtinite, pou elèv yo ka kontinye ak edikasyon apre lekòl segondè yo.

Sa Nou Fè

  1. Nou bay Kont Epay pou Timoun, pou mete lajan sou kote pou edikasyon apre lekòl segondè elèv kindergarten ki kalifye yo, ki ale nan Miami-Dade County Public Schools.
  2. Nou bay zouti, resous ak edikasyon finansyè, pou pèmèt elèv yo ak fanmi yo rive gen pwosperite finansyè.
  3. Nou enspire kominote nou an pou li reyini ansanm e envesti nan timoun nou yo, atravè patenarya ak rekonpans ankourajan yo.
  4. Nou ranfòse preparasyon pou apre lekòl segondè timoun nou yo, atravè evènman ak edikasyon nan sal klas nou yo e deyò nan kominote a.

Poukisa yon pwogram CSA?

  1. Rechèch montre ke timoun ki gen yon kont epay ki gen ant $1 e $499, gen twa fwa plis chans enskri pou kontinye edikasyon apre lekòl segondè yo, e yo gen plis ke kat fwa plis chans pou yo gradye. Anplis, timoun ki gen kont epay sou non yo, gen sis fwa plis chans ale nan inivèsite konparativman ak sa yo ki pa gen ekonomi.
  2. Pwogram CSA yo amelyore devlopman timoun piti ak pèfòmans akademik yo.
  3. Pwogram CSA yo te pwouve ke yo amelyore kapasite avni finansyè timoun, e diminye eka richès la.

KIYÈS NOU YE

An 2017, Catalyst Miami, an patenarya ak Sant la Haitian Neighborhood Center, te gide yon gwoup kontribitè piblik e prive, pou eksplore yon opòtinite pou kreye yon pwogram CSA pou timoun ak fanmi nan Miami-Dade County yo. Depi nan reyinyon inisyal kontribitè yo, yon ekip te egzamine pwogram CSA ki reyisi yo nan tout peyi a, e li te chèche plizyè modèl pou elabore yon pwogram ki ka reponn a bezwen timoun ak fanmi nan Miami-Dade County yo.

Avèk finansman inisyal ki soti nan Citi Devlopman Kominotè, Trust pou Timoun yo ak United Way, nou mete soti nan kreye yon pwogram CSA inivèsèl envesti nan timoun kominote nou an. Koulye a, avèk plis pase yon douzèn patnè, pwogram CSA nou an bay yon zouti pou agrandi opòtinite edikatif ak ekonomik pou jèn yo ak fanmi yo.

Patnè nou yo

Catalyst Miami           The Children's Movement           The Children's Trust        The City of Miami

Health Foundation of South Florida        Junior Achievement        Miami-Dade County Public Schools        The Miami Foundation

Sant La - Haitian Neighborhood Center        South Florida Educational Federal Credit Union        United Way of Miami-Dade

MOUN KI FINANSE NOU YO

An pati, pwogram nan finanse pa Citi Community Development ak

Bank of America logo                        Catalyst Miami                             The Children's Trust

Health Foundation of South Florida          JMPFF-logo          United Way of Miami-Dade