Scroll Down

Down Arrow

Pou pwofese / patne salklas

Lekòl nou yo ak edikatè nou yo jwe yon wòl enpòtan anpil nan ede timoun yo ak fanmi yo fè ekonomi pou avni yo.

Pèsonèl lekòl la, pwofesè yo ak administratè yo se patnè kle nan Future Bound Miami, e yo enpòtan anpil pou ede fanmi yo ak timoun gen aksè a resous finansyè, e konprann benefis ke enskri nan yon pwogram Kont Epay pou Timoun bay.

Nou pran angajman pou pataje resous ak sipote pwofese nou yo pou yo ka kontinye ankouraje literacy finansye nan sal klas la an kolaborasyon avek Junior Achivman. Nan moman an, nap travay ak Miami-Dade County Public Schools ki alimante pa senk lekòl segondè ki twouve yo nan vil Miami an.

Nou bay fomasyon ap viv ak pwofese ak administrate yo pataje denye pwogram epi bay literacy finansye “Lanse Leson” ki ka itilize nan salklas la. Fòmasyon pou pwofesè nou yo kapab jwenn aksè tou si M-DCPS Portal Syans Sosyal.

Si ou pa te deja pwograme fiti Ou Limit Miami/Junior Achivman finansye edikasyon finansye, tanpri lonje lamen ba nou pou sipote yo fe sa.

Leson pou kòmanse yo enkli:

  • Kijan yon moun ganye revni
  • Enpòtans fè ekonomi
  • Fason pou ekonomize lajan
  • Pouswuiv yon karyè

Benefis pou pwochen bound pwofese yo

  1. Aktivasyon aktivasyon pwofese: 10 pwofese ki anwo yo ak pousantaj ki pi wo nan kont louvri nan salklas yo ap genyen yon kat kado $ 250 pou ekipman salklas
  2. Kafe pou kontni: Nou ta renmen prezante efo ou yo louvri kont ekonomi ak Future Bound Miami. Pou premye pwofese yo 20 ki voye nan kontni alantou kont aktive, leson edikasyon finansye, oswa Future Bound an jeneral, nou pral voye yon bagay fason ou nan trete tet ou. Li ta ka temwayaj sou pwogram nan, foto nan salklas la kenbe flyers aktivasyon, kelkeswa sa ou ka vini ak! Jis voye li sou yo info@futureboundmiami.org.
  3. Vil nan Miami Prize: Pou prentan 2021, Minisipalite Vil Miami an ap bay yon pwi nan lekol la ak pousantaj ki pi wo nan kont louvri ak Lavni Bound. Detay konple yo pral anonse nan fen peryod deklanchman an nan dezyem mwatye me a. Rally pwofese parey ou epi pou yo jwenn mo a soti, paske li pa pral wont!

MANKE SOTI SOU RASIN PEP NOU AN?
Klike sou anba a yo delivre plezi a!

Kesyon?

Pou plis enfomasyon, kontakte administrasyon lekol ou a oswa Chris Moreno, Direkte Ekonomi Timoun yo, nan 786-414-1302 oswa ChrisM@CatalystMiami.org